CORSEBILLETS
CorseBillet

Scenina Tiatru di maghju, L’Acquatorbida

Vendredi 25 Mai à 21h00
Scenina
15, Bd MAGLIOLI
20090 AJACCIO


Scenina Tiatru di maghju, L’Acquatorbida
http://www.scenina.com/

L’Acquatorbida, the place to be !

La presse internationale est convoquée à L’Acquatorbida, une commune
rurale. Madame la Maire – AGRI (Agrippine Filanccioni) pour ses administrés
- va présenter son plan de gestion pour la grosse préoccupation du moment.
La question des déchets. U mullizzu, A rumenzula in termini corsi. AGRI
écoute toutes les doléances. Normal, quand on est pour le bien public…
quand on est dévoué aux autres, on renonce à l’appel de ses autres talents.
Le problème du mullizzu alimente un flot continu de ragots. AGRI est
sereine, elle a son plan… Pas mauvais de faire attendre les médias. Elle
répond à des appels du monde entier tout en classant ses dossiers et ses
idées avant d’ouvrir la porte de son bureau.


A stampa internaziunali hè cunvucata in L’Acquatorbida, una cumuna rurali.
A Sgiora Merri - AGRI (Agrippine Filanccioni) pà i so amministrati – hà da
prisintà u so pianu di gestioni da u tamantu pinseri di l’ora. L’affari di i ghjetti. U
mullizzu, A rumenzula in termini corsi. AGRI stà à senta tutti i lagnanzi. Nurmali,
quandu s’hè à prò di u bè pùblicu… quandu s’hè divota à l’altri, si rinuncia
à a chjama di i so altri talenti. U prublema di u mullizzu alimenta una piena di
puttachji. AGRI hè sirena, t’hà u so pianu… Mancu mali di fà aspittà i media.
Rispondi à chjami di u mondu sanu classendu è bè i so dussaria è i so idei
prima d’apra a porta di u so descu. 
Pass 3 Spectacles
Scenina Tiatru di maghju, L’Acquatorbida


Tiatru di maghju, La Doublure
Le 26 Mai

Image Map